Low
Median
High
$18,995
$26,115
$32,995
 
Location
Price
OFallon, IL
$18,995
2005 Ford Thunderbird - (GC-34569)
Houston, TX
$24,595
2005 Ford Thunderbird - (GC-16020)
O'Fallon, IL
$30,995
2005 Ford Thunderbird - (GC-29040)
Alpharetta, GA
$32,995
2005 Ford Thunderbird - (GC-34429)
Lake Mary, FL
$22,995
Low
Median
High
$12,900
$18,141
$25,595
 
Location
Price
2004 Ford Thunderbird - (GC-9574)
Houston, TX
$19,995
Deer Valley, AZ
$13,995
Dearborn, MI
$17,595
2004 Ford Thunderbird - (GC-15603)
O'Fallon, IL
$17,995
2004 Ford Thunderbird - (GC-35299)
Kenosha, WI
$25,595
2004 Ford Thunderbird - (GC-8259)
Pleasanton, CA
$19,990
2004 Ford Thunderbird - (GC-9400)
Ruskin, FL
$19,995
Deerfield Beach, FL
$12,900
2004 Ford Thunderbird - (GC-10977)
O'Fallon, IL
$18,995
2004 Ford Thunderbird - (GC-35600)
Deerfield Beach, FL
$12,900
2004 Ford Thunderbird - (GC-37470)
OFallon, IL
$19,595
Low
Median
High
$12,990
$19,654
$33,995
 
Location
Price
2003 Ford Thunderbird - (GC-9552)
Houston, TX
$17,995
OFallon, IL
$17,595
2003 Ford Thunderbird - (GC-9056)
Naples, FL
$21,995
2003 Ford Thunderbird - (GC-25980)
Deerfield Beach, FL
$17,990
2003 Ford Thunderbird - (GC-32425)
Deer Valley, AZ
$20,995
2003 Ford Thunderbird - (GC-27286)
Deerfield Beach, FL
$13,990
2003 Ford Thunderbird - (GC-28439)
Deerfield Beach, FL
$12,990
2003 Ford Thunderbird - (GC-31899)
La Vergne,
$18,995
2003 Ford Thunderbird - (GC-32768)
Alpharetta, GA
$19,995
Lake Mary, FL
$33,995
Low
Median
High
$12,000
$20,193
$26,995
 
Location
Price
2002 Ford Thunderbird - (GC-5148)
O'Fallon, IL
$26,995
2002 Ford Thunderbird - (GC-7892)
Sarasota, FL
$22,855
2002 Ford Thunderbird - (GC-28446)
Deerfield Beach, FL
$17,900
DFW Airport, TX
$21,595
2002 Ford Thunderbird - (GC-7635)
Sarasota, FL
$19,990
2002 Ford Thunderbird - (GC-14743)
Tinley Park, IL
$15,995
2002 Ford Thunderbird - (GC-29599)
DFW Airport, TX
$24,995
Dearborn, MI
$19,995
2002 Ford Thunderbird - (GC-29261)
Crete, IL
$22,995
2002 Ford Thunderbird - (GC-31066)
Kenosha, WI
$19,995
2002 Ford Thunderbird - (GC-7492)
Sarasota, FL
$22,855
2002 Ford Thunderbird - (GC-10021)
Redwood CIty, CA
$19,990
2002 Ford Thunderbird - (GC-11795)
Redwood CIty, CA
$18,250
2002 Ford Thunderbird - (GC-28950)
Pleasanton, CA
$12,000
2002 Ford Thunderbird - (GC-3263)
Pleasanton, CA
$18,500
2002 Ford Thunderbird - (GC-13057)
Benicia, CA
$17,990
2002 Ford Thunderbird - (GC-27950)
Deerfield Beach, FL
$20,990
OFallon, IL
$19,595
Low
Median
High
$6,595
$8,928
$11,595
 
Location
Price
Crete, IL
$11,595
1995 Ford Thunderbird - (GC-34134)
Indianapolis, IN
$8,595
1995 Ford Thunderbird - (GC-10450)
Ruskin, FL
$6,595
Low
Median
High
$8,995
$8,995
$8,995
 
Location
Price
1990 Ford Thunderbird - (GC-7481)
O'Fallon, IL
$8,995
Low
Median
High
$27,595
$27,595
$27,595
 
Location
Price
Lake Mary, FL
$27,595
Low
Median
High
$7,995
$7,995
$7,995
 
Location
Price
1986 Ford Thunderbird - (GC-8202)
Memphis, IN
$7,995
Low
Median
High
$8,595
$8,595
$8,595
 
Location
Price
OFallon, IL
$8,595
Low
Median
High
$7,595
$7,595
$7,595
 
Location
Price
Dearborn, MI
$7,595
Low
Median
High
$10,995
$14,728
$19,595
 
Location
Price
Ruskin, FL
$13,595
1979 Ford Thunderbird - (GC-29054)
Alpharetta, GA
$10,995
1979 Ford Thunderbird - (GC-32477)
OFallon, IL
$19,595
Low
Median
High
$6,595
$9,755
$15,995
 
Location
Price
Las Vegas, NV
$15,995
1978 Ford Thunderbird - (GC-2746)
Dearborn, MI
$8,595
1978 Ford Thunderbird - (GC-12127)
La Vergne, TN
$7,595
1978 Ford Thunderbird - (GC-29536)
DFW Airport, TX
$9,995
La Vergne,
$6,595
Low
Median
High
$11,595
$12,862
$13,995
 
Location
Price
1977 Ford Thunderbird - (GC-32922)
Memphis, IN
$11,595
1977 Ford Thunderbird - (GC-2734)
O'Fallon, IL
$12,995
1977 Ford Thunderbird - (GC-8553)
Houston, TX
$13,995
Low
Median
High
$11,995
$11,995
$11,995
 
Location
Price
1973 Ford Thunderbird - (GC-3163)
Ruskin, FL
$11,995
Low
Median
High
$13,995
$16,495
$18,995
 
Location
Price
1972 Ford Thunderbird - (GC-14965)
Coral Springs, FL
$18,995
Kenosha, WI
$13,995
Low
Median
High
$9,995
$14,776
$24,995
 
Location
Price
1969 Ford Thunderbird - (GC-11835)
Houston, TX
$24,995
Sarasota, FL
$12,900
Deer Valley, AZ
$14,995
1969 Ford Thunderbird - (GC-2608)
Indianapolis, IN
$9,995
1969 Ford Thunderbird - (GC-8665)
O'Fallon, IL
$10,995
Low
Median
High
$8,595
$13,062
$16,995
 
Location
Price
1968 Ford Thunderbird - (GC-2564)
Dearborn, MI
$8,595
1968 Ford Thunderbird - (GC-13346)
Memphis, IN
$13,595
Alpharetta, GA
$16,995
Low
Median
High
$21,900
$21,900
$21,900
 
Location
Price
1967 Ford Thunderbird - (GC-35218)
Pleasanton, CA
$21,900
Low
Median
High
$9,995
$20,912
$61,000
 
Location
Price
1966 Ford Thunderbird - (GC-8654)
O'Fallon, IL
$10,995
Crete, IL
$14,595
1966 Ford Thunderbird - (GC-4680)
Sarasota, FL
$13,985
1966 Ford Thunderbird - (GC-8513)
Houston, TX
$19,995
1966 Ford Thunderbird - (GC-9834)
Indianapolis, IN
$13,995
1966 Ford Thunderbird - (GC-3104)
Benicia, CA
$31,990
1966 Ford Thunderbird - (GC-9890)
Indianapolis, IN
$9,995
1966 Ford Thunderbird - (GC-7672)
Ruskin, FL
$11,995
1966 Ford Thunderbird - (GC-15959)
Ruskin, FL
$15,995
Dearborn, MI
$16,595
1966 Ford Thunderbird - (GC-9671)
Ruskin, FL
$29,995
1966 Ford Thunderbird - (GC-28879)
Pleasanton, CA
$14,900
1966 Ford Thunderbird - (GC-33025)
West Deptford, NJ
$19,995
OFallon, IL
$20,995
1966 Ford Thunderbird - (GC-7940)
O'Fallon, IL
$18,995
Alpharetta, GA
$61,000
Kenosha, WI
$39,995
1966 Ford Thunderbird - (GC-34814)
Benicia, CA
$34,490
1966 Ford Thunderbird - (GC-7957)
Memphis, IN
$18,995
1966 Ford Thunderbird - (GC-10579)
Lake Mary, FL
$14,995
1966 Ford Thunderbird - (GC-16087)
Sarasota, FL
$14,500
1966 Ford Thunderbird - (GC-24496)
Sarasota, FL
$10,900
1966 Ford Thunderbird - (GC-34944)
Englewood, CO
$11,995
Crete, IL
$29,995
Low
Median
High
$12,990
$21,459
$35,995
 
Location
Price
1965 Ford Thunderbird - (GC-11176)
O'Fallon, IL
$16,995
1965 Ford Thunderbird - (GC-9159)
Coral Springs, FL
$21,995
1965 Ford Thunderbird - (GC-34581)
Englewood, CO
$13,995
1965 Ford Thunderbird - (GC-15021)
Pleasanton, CA
$27,500
Memphis, IN
$34,595
1965 Ford Thunderbird - (GC-3045)
Redwood City, CA
$14,990
1965 Ford Thunderbird - (GC-7595)
Fairfield, CA
$28,990
1965 Ford Thunderbird - (GC-14000)
Coral Springs, FL
$16,995
1965 Ford Thunderbird - (GC-20580)
Benicia, CA
$19,900
1965 Ford Thunderbird - (GC-30855)
Houston, TX
$19,995
1965 Ford Thunderbird - (GC-2999)
Ruskin, FL
$24,995
1965 Ford Thunderbird - (GC-34060)
Coral Springs, FL
$35,995
1965 Ford Thunderbird - (GC-4592)
Redwood CIty, CA
$12,990
1965 Ford Thunderbird - (GC-15983)
Lake Mary, FL
$14,995
1965 Ford Thunderbird - (GC-3223)
Pleasanton, CA
$26,990
1965 Ford Thunderbird - (GC-13444)
Benicia, CA
$12,990
Pleasanton, CA
$19,900
Low
Median
High
$9,995
$21,581
$31,595
 
Location
Price
1964 Ford Thunderbird - (GC-11902)
Ruskin, FL
$14,995
1964 Ford Thunderbird - (GC-4011)
Sarasota, FL
$13,990
1964 Ford Thunderbird - (GC-5111)
Lake Mary, FL
$29,995
1964 Ford Thunderbird - (GC-7042)
Coral Springs, FL
$25,995
1964 Ford Thunderbird - (GC-13741)
Dearborn, MI
$19,995
1964 Ford Thunderbird - (GC-28114)
Pleasanton, CA
$22,990
1964 Ford Thunderbird - (GC-29058)
Alpharetta, GA
$9,995
1964 Ford Thunderbird - (GC-2474)
Tinley Park, IL
$14,995
Ruskin, FL
$31,595
1964 Ford Thunderbird - (GC-34258)
Coral Springs, FL
$23,595
1964 Ford Thunderbird - (GC-9279)
O'Fallon, IL
$24,995
1964 Ford Thunderbird - (GC-15371)
Dearborn, MI
$27,995
1964 Ford Thunderbird - (GC-16611)
Benicia, CA
$23,990
1964 Ford Thunderbird - (GC-32464)
Deer Valley, AZ
$21,995
Deer Valley, AZ
$16,595
Low
Median
High
$11,595
$22,150
$37,995
 
Location
Price
1963 Ford Thunderbird - (GC-3205)
Fairfield, CA
$17,990
Ruskin, FL
$37,995
1963 Ford Thunderbird - (GC-3380)
Sarasota, FL
$21,985
1963 Ford Thunderbird - (GC-2109)
Sarasota, FL
$24,455
1963 Ford Thunderbird - (GC-13512)
Tinley Park, IL
$32,995
1963 Ford Thunderbird - (GC-34604)
OFallon, IL
$22,995
1963 Ford Thunderbird - (GC-27784)
Los Angeles, CA
$16,500
1963 Ford Thunderbird - (GC-35055)
Dearborn, MI
$11,595
1963 Ford Thunderbird - (GC-3124)
Benicia, CA
$19,990
1963 Ford Thunderbird - (GC-11652)
La Vergne, TN
$14,995
Low
Median
High
$11,995
$32,645
$102,000
 
Location
Price
1962 Ford Thunderbird - (GC-9096)
Dearborn, MI
$15,995
1962 Ford Thunderbird - (GC-2450)
Fairmont City, IL
$11,995
1962 Ford Thunderbird - (GC-33517)
Lake Mary, FL
$39,995
1962 Ford Thunderbird - (GC-8494)
Lake Mary, FL
$49,995
1962 Ford Thunderbird - (GC-15640)
DFW AIRPORT, TX
$14,995
1962 Ford Thunderbird - (GC-12551)
Tinley Park, IL
$45,995
Coral Springs, FL
$29,995
1962 Ford Thunderbird - (GC-32275)
Deer Valley, AZ
$102,000
1962 Ford Thunderbird - (GC-35319)
OFallon, IL
$25,995
1962 Ford Thunderbird - (GC-7117)
Sarasota, FL
$14,855
1962 Ford Thunderbird - (GC-14414)
Sarasota, FL
$13,990
Alpharetta, GA
$14,995
Deer Valley, AZ
$25,595
1962 Ford Thunderbird - (GC-7552)
Fairfield, CA
$52,990
Benicia, CA
$21,990
Alpharetta, GA
$29,995
Low
Median
High
$23,995
$31,245
$39,995
 
Location
Price
1961 Ford Thunderbird - (GC-14504)
Coral Springs, FL
$39,995
Memphis, IN
$36,995
1961 Ford Thunderbird - (GC-6976)
Memphis, IN
$23,995
1961 Ford Thunderbird - (GC-15781)
Houston, TX
$23,995
Low
Median
High
$11,995
$27,262
$42,595
 
Location
Price
1960 Ford Thunderbird - (GC-6942)
Ruskin, FL
$29,995
1960 Ford Thunderbird - (GC-7733)
Dearborn, MI
$11,995
Lake Mary, FL
$25,995
Memphis, IN
$29,995
1960 Ford Thunderbird - (GC-7041)
Dearborn, MI
$22,995
Indianapolis, IN
$42,595
Low
Median
High
$14,995
$26,155
$37,995
 
Location
Price
Ruskin, FL
$31,995
1959 Ford Thunderbird - (GC-31871)
La Vergne,
$28,595
1959 Ford Thunderbird - (GC-14987)
Memphis, IN
$24,995
1959 Ford Thunderbird - (GC-34749)
Memphis, IN
$19,995
1959 Ford Thunderbird - (GC-7454)
Memphis, IN
$21,995
1959 Ford Thunderbird - (GC-30842)
Houston, TX
$26,995
1959 Ford Thunderbird - (GC-32896)
Houston, TX
$14,995
1959 Ford Thunderbird - (GC-13048)
Ruskin, FL
$23,995
1959 Ford Thunderbird - (GC-30919)
Memphis, IN
$37,995
1959 Ford Thunderbird - (GC-33928)
OFallon, IL
$29,995
Low
Median
High
$24,750
$25,173
$25,595
 
Location
Price
1958 Ford Thunderbird - (GC-29571)
DFW Airport, TX
$25,595
Los Angeles, CA
$24,750
Low
Median
High
$10,750
$42,243
$197,000
 
Location
Price
1957 Ford Thunderbird - (GC-3939)
Benicia, CA
$39,990
1957 Ford Thunderbird - (GC-8463)
Los Angeles, CA
$19,950
1957 Ford Thunderbird - (GC-11140)
Indianapolis, IN
$44,995
Houston, TX
$24,595
1957 Ford Thunderbird - (GC-32121)
Lake Mary, FL
$27,995
1957 Ford Thunderbird - (GC-3607)
Los Angeles, CA
$10,750
1957 Ford Thunderbird - (GC-12835)
Ruskin, FL
$46,995
Houston, TX
$38,595
1957 Ford Thunderbird - (GC-9945)
Redwood CIty, CA
$36,990
1957 Ford Thunderbird - (GC-12004)
Fairfield, CA
$38,990
Englewood, CO
$31,995
1957 Ford Thunderbird - (GC-29394)
Englewood, CO
$39,995
DFW Airport, TX
$34,995
1957 Ford Thunderbird - (GC-24856)
Los Angeles, CA
$27,500
1957 Ford Thunderbird - (GC-26726)
Los Angeles, CA
$24,750
1957 Ford Thunderbird - (GC-31025)
Kenosha, WI
$77,000
La Vergne,
$49,995
1957 Ford Thunderbird - (GC-4454)
O'Fallon, IL
$47,000
1957 Ford Thunderbird - (GC-11141)
Houston, TX
$34,995
1957 Ford Thunderbird - (GC-14103)
Houston, TX
$35,995
1957 Ford Thunderbird - (GC-29257)
Crete, IL
$62,000
Crete, IL
$44,995
DFW Airport, TX
$31,995
Deer Valley, AZ
$38,595
1957 Ford Thunderbird - (GC-32779)
Alpharetta, GA
$66,000
1957 Ford Thunderbird - (GC-2046)
Los Angeles, CA
$14,750
1957 Ford Thunderbird - (GC-4967)
Redwood CIty, CA
$49,990
1957 Ford Thunderbird - (GC-9979)
Benicia, CA
$38,990
1957 Ford Thunderbird - (GC-14201)
La Vergne, TN
$38,995
1957 Ford Thunderbird - (GC-28812)
Los Angeles, CA
$26,500
Las Vegas, NV
$44,995
1957 Ford Thunderbird - (GC-3112)
Benicia, CA
$32,990
1957 Ford Thunderbird - (GC-5351)
Dearborn, MI
$78,000
1957 Ford Thunderbird - (GC-11280)
Indianapolis, IN
$46,995
1957 Ford Thunderbird - (GC-13760)
DFW AIRPORT, TX
$32,995
1957 Ford Thunderbird - (GC-24971)
Los Angeles, CA
$19,500
Houston, TX
$55,000
1957 Ford Thunderbird - (GC-32438)
Deer Valley, AZ
$28,995
Alpharetta, GA
$37,595
Dearborn, MI
$29,995
La Vergne,
$59,000
1957 Ford Thunderbird - (GC-3111)
Benicia, CA
$44,990
1957 Ford Thunderbird - (GC-5312)
Benicia, CA
$39,990
1957 Ford Thunderbird - (GC-22850)
Los Angeles, CA
$27,500
1957 Ford Thunderbird - (GC-28463)
Los Angeles, CA
$20,750
Englewood, CO
$197,000
Low
Median
High
$5,950
$32,375
$70,000
 
Location
Price
1956 Ford Thunderbird - (GC-4409)
Indianapolis, IN
$70,000
Benicia, CA
$42,990
1956 Ford Thunderbird - (GC-15550)
Fairfield, CA
$42,990
1956 Ford Thunderbird - (GC-16058)
Tinley Park, IL
$55,000
Deer Valley, AZ
$46,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-3963)
Los Angeles, CA
$9,750
1956 Ford Thunderbird - (GC-27889)
Los Angeles, CA
$19,950
1956 Ford Thunderbird - (GC-32017)
Lake Mary, FL
$29,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-1401)
Los Angeles, CA
$16,500
1956 Ford Thunderbird - (GC-4665)
Memphis, IN
$28,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-15902)
Fairfield, CA
$39,990
1956 Ford Thunderbird - (GC-23504)
Pleasanton, CA
$38,990
1956 Ford Thunderbird - (GC-32086)
Lake Mary, FL
$29,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-32240)
West Deptford, NJ
$56,000
1956 Ford Thunderbird - (GC-6763)
Dearborn, MI
$37,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-14847)
Los Angeles, CA
$7,950
1956 Ford Thunderbird - (GC-27928)
Los Angeles, CA
$24,750
1956 Ford Thunderbird - (GC-32660)
Ruskin, FL
$35,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-8116)
Los Angeles, CA
$18,750
1956 Ford Thunderbird - (GC-9887)
O'Fallon, IL
$31,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-12387)
Ruskin, FL
$36,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-14774)
Sarasota, FL
$25,900
1956 Ford Thunderbird - (GC-29458)
Dearborn, MI
$34,995
Los Angeles, CA
$16,750
1956 Ford Thunderbird - (GC-8551)
Houston, TX
$41,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-25970)
Pleasanton, CA
$31,990
Los Angeles, CA
$5,950
OFallon, IL
$32,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-35311)
Indianapolis, IN
$38,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-3762)
Pleasanton, CA
$36,990
1956 Ford Thunderbird - (GC-7148)
Memphis, IN
$30,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-7691)
Tinley Park, IL
$34,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-14773)
Sarasota, FL
$25,450
1956 Ford Thunderbird - (GC-20554)
Los Angeles, CA
$19,950
1956 Ford Thunderbird - (GC-34175)
Coral Springs, FL
$28,995
1956 Ford Thunderbird - (GC-34593)
DFW Airport, TX
$35,995
Low
Median
High
$5,950
$36,454
$79,000
 
Location
Price
1955 Ford Thunderbird - (GC-8001)
Memphis, IN
$49,000
1955 Ford Thunderbird - (GC-13373)
Memphis, IN
$60,000
OFallon, IL
$24,995
1955 Ford Thunderbird - (GC-23295)
Sarasota, FL
$19,470
Coral Springs, FL
$39,995
1955 Ford Thunderbird - (GC-37604)
Los Angeles, CA
$19,950
1955 Ford Thunderbird - (GC-1897)
Los Angeles, CA
$13,750
1955 Ford Thunderbird - (GC-4792)
Los Angeles, CA
$12,750
1955 Ford Thunderbird - (GC-15637)
Tinley Park, IL
$76,000
1955 Ford Thunderbird - (GC-22725)
Pleasanton, CA
$29,990
1955 Ford Thunderbird - (GC-2410)
Indianapolis, IN
$29,995
1955 Ford Thunderbird - (GC-23752)
Los Angeles, CA
$26,500
1955 Ford Thunderbird - (GC-24957)
Los Angeles, CA
$22,750
1955 Ford Thunderbird - (GC-28462)
Los Angeles, CA
$19,500
1955 Ford Thunderbird - (GC-28755)
Los Angeles, CA
$27,500
1955 Ford Thunderbird - (GC-3638)
O'Fallon, IL
$37,995
1955 Ford Thunderbird - (GC-7131)
Lake Mary, FL
$29,995
1955 Ford Thunderbird - (GC-28142)
Los Angeles, CA
$16,750
1955 Ford Thunderbird - (GC-32482)
OFallon, IL
$38,595
1955 Ford Thunderbird - (GC-34318)
Los Angeles, CA
$23,500
Ruskin, FL
$75,000
1955 Ford Thunderbird - (GC-2996)
Ruskin, FL
$33,595
1955 Ford Thunderbird - (GC-3809)
Memphis, IN
$34,995
1955 Ford Thunderbird - (GC-13426)
O'Fallon, IL
$39,995
Los Angeles, CA
$17,500
1955 Ford Thunderbird - (GC-29547)
DFW Airport, TX
$48,995
1955 Ford Thunderbird - (GC-30876)
Memphis, IN
$43,995
Los Angeles, CA
$21,500
DFW Airport, TX
$34,995
Los Angeles, CA
$21,750
1955 Ford Thunderbird - (GC-1458)
Los Angeles, CA
$5,950
1955 Ford Thunderbird - (GC-5163)
O'Fallon, IL
$34,995
1955 Ford Thunderbird - (GC-10863)
Redwood CIty, CA
$26,990
1955 Ford Thunderbird - (GC-14484)
DFW AIRPORT, TX
$65,000
1955 Ford Thunderbird - (GC-30816)
Houston, TX
$32,595
1955 Ford Thunderbird - (GC-32622)
OFallon, IL
$76,000
Alpharetta, GA
$49,995
1955 Ford Thunderbird - (GC-4737)
O'Fallon, IL
$35,995
1955 Ford Thunderbird - (GC-5103)
Lake Mary, FL
$50,000
1955 Ford Thunderbird - (GC-14476)
DFW AIRPORT, TX
$51,000
1955 Ford Thunderbird - (GC-29337)
Englewood, CO
$29,995
OFallon, IL
$53,000
1955 Ford Thunderbird - (GC-32498)
OFallon, IL
$31,595
Ruskin, FL
$79,000
Benicia, CA
$35,990
Los Angeles, CA
$27,500